1.ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
  1.1ทุนอุดหนุนการวิจัย
 
. ภายในวันที่ 9 ส.ค. 2556 เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 06/08/2556
. กองกฎหมาย แจ้งเวียนประกาศ ม.นเรศวร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการทำสัญญา (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 03/05/2556
. กองบริการการวิจัย ขอแจ้งกำหนดการให้บริการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 03/05/2556
. กองบริหารการวิจัย แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้ และงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2551-2556 / 2143 03/05/2556
. กองกฎหมาย แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จำนวน 5 ประกาศ 05/04/2556
. วช. กำหนดให้ทุกโครงการที่เสนอขอรับทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต้องผ่านการรับรองจริยธรรม ก่อนส่งข้อเสนอเพื่อพิจารณา 05/04/2556
. กองบริหารการวิจัย แจ้งปรับแก้แบบฟอร์มอมข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 05/04/2556
. กองบริหารการวิจัย แจ้งปรับปรุงประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์โครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 05/04/2556
. ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 56 – 4 มี.ค. 56 บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 08/02/2556
     
  1.2ทุนสนับสนุนการวิจัย
 
. แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาพิเษก (คปก.)รุ่นที่ 15 09/10/2555
. มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับบทความเพื่อขอรับทุนสนับสนุนและรางวัลการตีพิมพ์ โดยบทความที่เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศ สามารถเสนอขอรับทุนได้ตลอดปีงบประมาณ 26/03/2555
. มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยนักวิจัยสามารถขอรับการสนับสนุนตามประกาศมหาวิทยาลัย ตลอดปีงบประมาณ 26/03/2555
. กองบริหารการวิจัย ขอเชิญส่งโครงงานเข้าประกดในโครงการแสดงนิทรรศการโครงงานนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 โดยส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 26/01/2555
. กองบริหารวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งเรื่องการสนับสนุนทุนการเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2552 และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 More Details... 06/01/2555
. มหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถยื่นขอให้ตลอดปีงบประมาณ More Details... 03/01/2555
     
  2.ทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
. ภายในวันที่ 12 ก.ย. 2556 วช. เชิญขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2557 (FY 2014) 06/08/2556
. วช. ประชาสัมพันธ์ ทุน The JSPS RONPAKU (Kissertation Ph.D) Program ประจำปี 2554 (JFY 2014) 30/05/2556
.

วช. ประกาศทุนวิจัยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไวเบอร์

30/05/2556
. ธปท. ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทุนป๋วย อึ๊งภากรณ์ 30/05/2556
. วช. ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ของ NRF ประจำปี 2556 30/05/2556
. มูลธินิพิริยะ ไกรฤกษ์ ประกาศให้ทุนการศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย และศิลปะที่เกี่ยวข้อง 30/05/2556
. ภายในวันที่ 14 ส.ค. 56 Marie Curie mobility grants for researcher EU ประกาศทุนวิจัยต่างประเทศ Marie Curie mobility grants for researcher 30/05/2556
. ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2556 สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 /0152 03/05/2556
. ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2556 ประเทศฝรั่งเศส ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 7 สาขา /2146 03/05/2556
. สกอ. แจ้งว่า ไปรษณีย์ไทย (จำกัด) ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป / 0182 03/05/2556
. ภายในวันที่ 31 พ.ค. 56 ไปรษณีย์ไทย ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 / 0170 03/05/2556
. ภายในวันที่ 29 พ.ค. 2556 สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการ งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย 18/04/2556
. ภายใน วันที่ 31 ธ.ค. 2556 ศจย. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 05/04/2556
. ภายใน วันที่ 30 เม.ย. 2556 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 05/04/2556
. วันที่ 30 เม.ย. 2556 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 05/04/2556
. ภายในวันที่ 12 เม.ย. 2556 สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) ประจำปี 2556 05/04/2556
. ภายใน 30 มิ.ย. 56 บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย เชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 13 05/04/2556
. ตั้งแต่ 15 มี.ค. -30 เม.ย. 56 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556 05/04/2556
. วช. ประชาสัมพันธ์ทุน JSPS ประจำปี 2556 05/04/2556
. ภายในวันที่ 31 ส.ค. 56 กองบริหารการวิจัยแจ้งว่า สถาบัน Matsume International Foundation (MIF) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 2014 Fellowship Program 1189 12/03/2556
. ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2556 กองบริหารการวิจัย แจ้วว่า สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น 1394 12/03/2556
. ระหว่าง 1 มี.ค. 56 - 19 เม.ย. 56  กองบริหารการวิจัยแจ้งว่า สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มเรื่องเร่งด่วน: ยางพารา รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 1395 12/03/2556
. สกว. ขอความร่วมมือในการตรวจสอบงานตีพิมพ์ของนักศึกษา คปก. ก่อนอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา 0072 12/03/2556
. ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2556 สวทช. เปิดรับสมัครทุนนักวัยแกนนำ ประจำ 2556 8/02/2556
     
  3.โครงการพัฒนางานวิจัย (อบรม/สัมมนา)
 
. ภายใน 31 ม.ค. 2557 วช. เปิดอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2557 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค. 2556 วท.เชิญนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ปี 2556 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค. 2556 ม.ศิลปากร จัดโครงการประชุมสัมมนา ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7  06/08/2556
. ระหว่างวันที่ 3-10 ธ.ค. 2556 ม.แม่โจ้ เชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2556 แม่โจ้ 80 ปี 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย. 2556 ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี เชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. 2556 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2556 สมศ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอผลงานวิจัย  ประชุมวิชาการนานาชาติการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556 06/08/2556
. ในวันศุกร์ที่ 11 ต.ค. 2556 วบอ. เชิญร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 การบูรณาการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 06/08/2556
. ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2556 องค์การซีมีโอ ร่วมกับรัฐบาลแคนาดา จัดมอบรางวัล SEMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ 27 - 28 ส.ค. 2556 คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 4 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ 26-27 ส.ค. 2556 ปปช. เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการเสริมสร้างการพัฒนานโยบายที่ดีของท้องถิ่น 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ วันที่ 24-25 ต.ค. 2556 ม.สงขลานครินทร์ เชิญร่วมประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ 23-27 ส.ค. 2556 วช.เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ วันที่ 23-24 ส.ค. 2556 ม.นครพนม เชิญประชุมสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งทางอากาศใน AEC 06/08/2556
. ในวันที่ วันที่ 22 ส.ค. 2556 ม.ธรรมศาสตร์ เชิญส่งผลงานร่วมสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง: โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ วันที่ 23 -27 ส.ค. 2556 วช. เชิญร่วมประชุมในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 06/08/2556
. ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2556 วช.เชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557 06/08/2556
. ระหว่าง วันที่ 8 ส.ค.- 9 ก.ย. 2556 วว. เชิญ ส่งบุคลากรเข้าอบรม หลักสูตร S&T Management For Professional Researchers: การบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่นักวิจัยมืออาชีพ 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ 6-9 ส.ค. 2556 คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เชิญร่วมโครงการบริการวิชาการ ทักษะการอ่านและการพูดภาษาลาวและภาษาไทใหญ่ 06/08/2556
. ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค. 2556 สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ญ ผู้หญิง ผู้สร้างโลก 06/08/2556
. ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2556 สกว. จัดให้มีรางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2013 06/08/2556
. ม.พะเยา ขอส่งวารสารนเรศวรพะเยา ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 06/08/2556
. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ขอมอบวารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  ต.ค. 2555-มีนาคม  2556    06/08/2556
. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มอบวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2556 06/08/2556
. คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มอบวารสาร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555) 06/08/2556
. มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา แนะนำและนำส่งเอกสารงานศึกษาวิจัยของสถาบัน 06/08/2556
. กองบริหารการวิจัย มอบจดหมายข่าว นเรศวรวิจัยและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 18 06/08/2556
. คก จับตาอาเซียน ขอส่งจุลสาร จับตาอาเซียน ปีที่ 2  ฉบับที่ 2 06/08/2556
. กองบริหารการวิจัย มอบ Proceeding นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 06/08/2556
. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์    06/08/2556
. วช. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2557 30/05/2556
. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 10 30/05/2556
.

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎเพชรบุรี เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติราชภัฎเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3

30/05/2556
.

คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล เชิญร่วมฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เนื่องในการเฉลิมฉลองในโอกาศครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนา คณะศิลปศาสตร์

30/05/2556
.

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เชิญอบรมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2556 เรื่อง การจัดการและดูผู้สูงอายุ ที่มีโรคหลอดเลือดสมอง

30/05/2556
.

วช. เชิญร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค รวมพลังนักคิด ประดิษฐ์เพื่อชุมชน

30/05/2556
.

กองบริการวิชาการและจัดการทรัยสิน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือล่าง ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน

30/05/2556
.

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการสมุดประวัตินิติทันตแพทย์

30/05/2556
.

วช. เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ Technologies for agricultural mitigation , adaptation, and sustainability

30/05/2556
.

สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการ

30/05/2556
.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเชิญบุคลากรฟังบรรยาย ดังเอกสาร

30/05/2556
.

วช. ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล

30/05/2556
.

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารศาลรัฐธรรมนูญ

30/05/2556
.

วช. ขยายเวลาเปิดรับบทความทางวิชาการและภาคโปสเตอร์ในการสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7

30/05/2556
. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญส่งบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 30/05/2556
. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชิญส่งโครงการแนวปฏิบัติที่ดีเด่น ในการพัฒนาความเป็นนานาชาติ เข้าประกวด ประจำปี 2556 30/05/2556
. กรมทรัพยาน้ำ เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 3 30/05/2556
. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 2 ปี 2013 30/05/2556
. ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญส่งบทความเพื่อตึพิมพ์ใสวารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 30/05/2556
. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญส่งบทความ เพื่อเผยแพร่ใน วารสารสาระคาม 30/05/2556
.

สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มอบวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

30/05/2556
. ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค. 2556 สกว. เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ABC Research กับการพัฒนาพื้นที่ 30/05/2556
. วช. ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2556 ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่ 23-27 ส.ค. 256 30/05/2556
. ม.พะเยา ขอส่งวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 30/05/2556
. ม.ธรรมศาสตร์ ขอมอบรายงานการวิจัย เรื่อง การดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยในการรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของแรงงานไทย 30/05/2556
. ระหว่างวันที่ 11- 12 ก.ค. 2556 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เชิญอบรมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2556 เรื่อง การจัดการและดูผู้สูงอายุ ที่มีโรคหลอดเลือดสมอง 03/05/2556
. ระหว่างวันที่ 23-27 ส.ค. 2556 วช. เชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 03/05/2556
. คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการวิจัยในชั้นเรียน เติมเต็มการเรียนการสอนด้านการวิจัย ในวันที่ 8 พ.ค. 2556 03/05/2556
. ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย. 2556 วช. เชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค 03/05/2556
. ในวันที่ 22 มิ.ย. 2556 คณะบริหารธุรกิจฯ จัดโครงการบริการวิชาการทางวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อ ภาษีเงินได้นิสิตบุคคลและมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ NPAEs 03/05/2556
. สพช. เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ APO จัดประเทศไทย 15-18 ก.ค. 56 ประเทศอินโดนีเชีย 26-31 ส.ค. 56 03/05/2556
. ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2556 วช. เชิญเสนอผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ประจำปี 2556 03/05/2556
. ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 7 - 8 พ.ค. 2556 สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาฯ เชิญประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 03/05/2556
. ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2556 กองบริหารการวิจัย เสนอชื่อรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555 / 2280 03/05/2556
. ระหว่างวันที่ 11-14 ธ.ค. 2556ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย The 1st Asia Color Association Conference 2013 / 0173 03/05/2556
. ม.กรุงเทพ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร BU Academic Review / 0212 03/05/2556
. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 เล่มที่ 1 / 0169 03/05/2556
. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารสังคมศาสตร์/ 0172 03/05/2556
. วช. เขิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ประจำปี 2556 ช่วงที่ 2 (พ.ค. -ก.ย. 2556) 3/05/2556
. ระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค. 2556 สมาคมเพศวิถีศึกษา จัดการประชุมระดับชาติ เรื่อง สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ 3/05/2556
. ในวันที่ 19 ส.ค. 2556 ม.ราชภัฎระยา เชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 3/05/2556
. ระหว่างวันตที่ 15 -16 ก.ค. 2556 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขยายเวลาส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 5 และประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 3/05/2556
. ระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. 2556 ม.บูรพา ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2013 3/05/2556
. ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค. 2556 ม.ศิลปากร เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การเขียนบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสรทางวิชาการระดับนานาชาติ 3/05/2556
. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศ แจ้งขยายระยะเวลาการับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ สสอท.ประจำปี 2556 3/05/2556
. ม.ราชภัฎนครสวรรค์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา 3/05/2556
. ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Rajaghat Journal of Science, Humanities & Social Sciences 3/05/2556
. ม.สารคาม มอบวารสารมนุษย์กับสังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 3/05/2556
. สถาบันดำรงราชานุภาพ ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน วารสารดำรงราชานุภาพ 18/04/2556
. แม่โจ้ ขอส่งวารสารศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ และขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ ในหัวข้อ อาเชียน: ความหลากหลายทางสังคม 18/04/2556
. ระหว่างวันที่ 24 -26 ส.ค. 2556 วช. เชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7 05/04/2556
. ในวันที่ 1 ส.ค. 2556 ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5 05/04/2556
. ในวันที่ 1 ส.ค. 2556 ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5 05/04/2556
. ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย. 2556 วช. เชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานมหกรรมนวัตกรรมสู่ภูมิภาค รวมพลังกันคิด ประดิษฐ์เพื่อชุมชน 05/04/2556
. ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิ.ย. 2556 วช. ขอเชิญร่วมการแข่งขันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพลังงานสีเขียว 05/04/2556
. ภายในวันที่ 17 พ.ค. 2556 วช. เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 05/04/2556
. ภายในวันที่ 17 พ.ค. 2556 วช.เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลติและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน 05/04/2556
. ในวันที่ 7 พ.ค. 2556 ม.เชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการประจำปี 2556 หัวข้อ ภูมิหลังล้านนา อาเซียน 05/04/2556
. สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประชาสัมพันธ์ รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอมริกาและประเทศแคนาดา 05/04/2556
. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เชิญร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการคณะปฏิบัติงานวิทยาการ พ.ศ.ครั้งที่ 6 05/04/2556
. ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. 56 ม.อุบลราชธานี เชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7 05/04/2556
. ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ค. 56 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 05/04/2556
. ระหว่างวันที่ 17 -18 มิ.ย. 56 กรมทรัพยากรน้ำ เชิญส่งบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ 05/04/2556
. ในวันที่ 15 พ.ค. 56 ม.อิสลามยะลา เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการผลงานระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย ม.อิสลามยะลา ประจำปี 2556 05/04/2556
. ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ค. 56 ม.ธุรกิจบัณฑิต ขอเรียนเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการให้มีคุณค่าและการอ่าน 05/04/2556
. ภายในวันที่ 30 เม.ย. 56 ขอเชิญเสนอชื่อและรายละเอียดของผลงานที่สมควรได้รับทุนในประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 05/04/2556
. ในวันที่ 27 เม.ย. 56 คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน 05/04/2556
. ในวันที่ 27 เม.ย. 56 ม.เวสเทิร์น เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง 1 05/04/2556
. ตรวจเงินแผ่นดิน เชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 05/04/2556
. ม.ราชภัฎชัยภูมิ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฎชัยภูมิ 05/04/2556
. ในวันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 56 สสอท. เชิญประชุมวิชาการระดับชาติ และนำเสนอบทความ 12/03/2556
. ในวันที่ 22 พ.ค. 56 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 3 12/03/2556
. ระหว่างวันที่ 22- 25 พ.ค. 56 ม.ทักษิณ วิทยาลัยเขตพัทลุง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 12/03/2556
. ระหว่างวันที่ 9-12 พ.ค. 56 ม.ขอนแก่น เชิญประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 หัวข้อ ชุมชนท้องถิ่น รากฐานการพัฒนาประชาคมอาเซียน 12/03/2556
. ระหว่างวันที่ 24 -28 มิ.ย. 56 ม.ราชภัฎเชียงราย เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 เครือข่ายความรู้ เพื่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจฯ 12/03/2556
. สมาคมนักวิจัย ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 หลักสูตร 12/03/2556
. ภายในวันที่ 1 เม.ย. 56 ม.เกษมบัณฑิต ขอความอนุเคราะห์ส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ เรื่อง สังคมพหุวัฒนธรรมอาเซียน: ความพร้อมทางด้านจิตใจ ซึ่งจัดวันที่ 16 พ.ค. 56 12/03/2556
. ระหว่าวันที่ 27-30 มี.ค. 56 ม.ขอนแก่น เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในกาประชุมวิชาการ ก้าวย่างบริการวิชาการสถาบันการศึกษาอาเซียน จากไทยสู่ สปป.ลาว 12/03/2556
. ในวันที่ 15 มี.ค. 56 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ระยะที่ 1 12/03/2556
. ภายในวันที่ 13 มี.ค. 56 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เชิญร่วมประชุมและเสวนาส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค. 56 12/03/2556
. ในวันที่ 14 มี.ค. 56 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง เขื่อนไซยะบุรี: ไทย บรรษัท บริบาล คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และการเมืองระหว่างประเทศ 12/03/2556
. กองบริหารการวิจัย แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดวิธีดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในกำกับของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 12/03/2556
. วช. เชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์: การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556 12/03/2556
. กองบริหารการวิจัย มอบวารสาร วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 12/03/2556
. ปขมท. เชิญส่งบทความเพื่อตีลงตีพิมพ์ในวารสาร ปขมท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 12/03/2556
. ม.แม่ฟ้าหลวง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร MFU-CONNEXION 12/03/2556
. ม.ทักษิณ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วารสารและเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาติพิมพ์ลงตีพิมพ์วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 12/03/2556
. ม.รามคำแหง เชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 12/03/2556
. สุราษฎร์ธานี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12/03/2556
. ระหว่างวันที่ 22- 23 พ.ค. 2556 ม.ทักษิณ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 8/02/2556
. ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2556 วช. ประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2557 8/02/2556
. ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2556 ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8/02/2556
. สมาคมนักวิจัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรอบปี 2556  จำนวน 2 หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยชั้นสูง และเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 8/02/2556
. ภายในวันที่ 31 มี.ค. 256 สสส. ประกาศทุนวิจัยของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 8/02/2556
. ภายใน 31 มีนาคม 2556 สกว. เชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 8/02/2556
. ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556-วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ม.มหิดลเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย  หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย 8/02/2556
. ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค. 2556  คณะเภสัชศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 โรงแรมท๊อบแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก 8/02/2556
. ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค. 2556 สถาบันวิจัยสังคม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12 8/02/2556
. ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญส่งบทความวิชารการเพื่อนำเสนอในงานประชุมระดับภูมิภาค  เรื่อง advancing collaborative Strategy for Achieving  Excellence 8/02/2556
. ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2556 วช. เชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี  2556 8/02/2556
. ภายในวันที่ 18 ก.พ. 2556 กองบริหารการวิจัย เชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 8/02/2556
. สมาคมส่งเสริมนักการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 8/02/2556
. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) เชิญร่วมสัมมนาเพื่อศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 8/02/2556
. ภายในวันที่ 11 ก.พ. 256 บัณฑิตวิทยาลัย ม.นเรศวร เชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน ซึ่งจัดในวันที่ 14 ก.พ. 2556 8/02/2556
. ภายในวันที่ 8 ก.พ. 2556 วช. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย) รุ่นที่ 12 8/02/2556
. ในวันที่ 8 ก.พ. 2556 คณะบริหารธุรกิจฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ BEC in Focus ครั้งที่ 1 8/02/2556
. ภายในวันที่ 5 ก.พ. 2556 สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ในภาควิชาจิตวิทยานำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เรื่อง สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก  ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 56  จ.เชียงใหม่ 8/02/2556
. อีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 16 มี.ค. 2556 8/02/2556
. ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอมอบวารสารและขอเชิญส่งผลงานเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8/02/2556
. คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร SIKKHANA: Learning Journal, Faculty of Education, Chiang Mai University 8/02/2556
. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก เชิญส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการป้องกันควบคุมโรค สคร.9 พิษณุโลก 8/02/2556
. ราชภัฎธนบุรี ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) 8/02/2556
. ทักษิณ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 8/02/2556
© 2010 หน่วยวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5596-2168 โทรสาร 0-5596-2207 เว็บมาสเตอร์ : sutthisakk@nu.ac.th