รายละเอียดโครงการ  
  การส่งบทความนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการ  
  กำหนดการประชุมวิชาการ  
  Program of The 1st Regional Conference  
  ลงทะเบียน  
  รายชื่อผู้นำเสนอ  
  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
  ที่พัก  
  แผนที่  
  การเดินทาง  
  เอกสารเบิกจ่ายต้นสังกัด  
     
กำหนดการประชุมวิชาการ โครงการ ASEAN WEEK
 

การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 1
CONVERSATION WITH ASEAN DIFFÉRANCE:
Security, Prosperity and Diversity
ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ QS
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Faculty of Social Sciences and Humanities,
Thang Long University, Vietnam

>>Download กำหนดการ<<

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม
2556
ห้อง QS 4401
08.00 – 08.30 น.      ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.      พิธีเปิด
09.00 – 10.00 น.      ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โลกาภิวัฒน์กับความเลื่อมล้ำ : เรียนรู้จากประสบการณ์
                              ของโลกเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับอาเซียน
                              โดย... ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
10.00 – 10.15 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น.      การเสวนา เรื่อง “สถานภาพอาเซียนศึกษาในประเทศไทย?”
                              1. คุณทนง ขันทอง (บรรณาธิการบริหารบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) )
                              2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ  พลเดช (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
                              3. Professor Pham Tran Thang Lpng (Faculty of Social Sciences and Humanities, Thang Long University ,Vietnam)
                              4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิวากร แก้วมณี (คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร)
                              ดำเนินรายการโดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –16.30 น.       การนำเสนอผลงานในห้องย่อย (จำนวน 4 ห้องย่อย)
                  
ห้องที่ 1 : QS 4202  ประเด็น : การเมือง-เศรษฐกิจและเป็นธรรมทางสังคมในภูมิภาค
                              ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม : ผศ.รอ.ทพญ.ดร.สุพัตรา จิตตเสถียร
13.00 – 14.30 น.      1.นโยบายความรับผิดชอบของธนาคารไทยที่ไปลงทุนในโครงการต่างๆ ของ
                              ประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้กรณีศึกษาของเขื่อนไซยะบุรี ประเทศลาว
                              รัตนมณี พลกล้า
                              2.การกระจายอำนาจกับความเป็นประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย: อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
                              อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
                              3.การรับรู้เรื่องหลักการประชาธิปไตยและความเชื่อตามหลักประชาธิปไตยของ
                              ประชาชนในจังหวัดพิจิตร จากประสบการณ์ในการวิจัย
                              วัชรพล ศุภจักรวัฒนา 
14.30 – 15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น.      4. มหาอำนาจที่แท้จริงคือใคร ระหว่างเจ้าเก่าและผู้ที่มาใหม่ 
                              สิริมา อินสาย
                              5.การละเมิดสิทธิมนุษยชนของอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยในประเทศเพื่อนบ้าน      
                              จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล
                              6.มิติความไม่เสมอภาคทางการศึกษาไทย : อุปสรรค และ ความท้าทายในประชาคมอาเซียน  
                              ดำรง ตุ้มทอง

ห้องที่ 2 : QS 4203   ประเด็น : ปฏิบัติการท้องถิ่นในกลไกลตลาดโลก
                               ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม : ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
13.00 – 14.30 น.       1. การได้รับพิจารณาคัดเลือกหรือการถูกเพิกถอนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
                               ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
                               2. ปฏิบัติการต่อรองของชาวนาไทย ภายใต้ระบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อป้อนตลาดโลก 
                               ดร.เนตรดาว เถาถวิล
                               3. ความเป็นผู้ประกอบการ การต่อรองกับตลาดผ่านปฏิบัติการทางวัฒนธรรมและการลอดรัฐ: กรณีศึกษาตลาดการท่องเที่ยวของชาวไทขาวในเวียดนาม
                               ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
14.30 – 15.00 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 15.30 น.       4. ผลของวัฒนธรรมเชิงชาติพันธุ์ที่มีต่อการตัดสินใจตั้งกิจการขนาดย่อมในต่างจังหวัดของไทย
                               ดร.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์
                               5. Farming Difference: Everyday Negotiation for Intergrated Lives of Suburban Farm-Based People in Hanoi, Vietnam
                               Pham Tran Thang Lpng
                               6. เวียดนามและปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ : มุมมองและความคาดหวังของเวียดนามอาเซียน 
                               มรกตวงศ์ ภูมิพลับ

ห้องที่ 3 : QS 4204   ประเด็น : วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
                               ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม : ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล
13.00 – 14.30น.        1.หลวงพะบาง : ของที่ระลึกและการทำให้ความถวิลหาอดีตกลายเป็นสินค้า
                               ธีระยุทธ บัวจันทร์
                               2. โมเดิร์นดิเกร์มิวสิค: อุตสาหกรรมดนตรีและพัฒนาการของสื่อบันเทิงในปาตานี
                               บัญชา ราชมณี
                               3. การก่อตัวของ “ศิลปะสมัยใหม่” ในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์: การศึกษาเปรียบเทียบ
                               กษมาพร แสงสุระธรรม
14.30 – 15.00 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น.       4. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมขอนแก่นผ่านของที่ระลึก 
                               ศรัญญา นรินทร์
                               5.การศึกษาสัญญะในเครื่องรางนำโชคของผู้ประกอบการในบริเวณแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน
                               ภัทรพงศ์  พื้นงาม

ห้องที่ 4 : QS 4205   ประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1
                               ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม : ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ
13.00 – 14.30น.        1.ถนนการท่องเทียวแห่งอาเซียน : ข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกียวกับบทบาททางเศรษกิจทางเศรษฐกิจและสังคมจากนโยบายการพัฒนาประชาคมอาเซียนในปี2558
                               ดร.เพชรศรี  นนท์ศิริ
                               2.การสถาปนาพระพุทธรูปตามเส้นทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา : พุทธศิลป์กับการบริโภคนิยม 
                               ว่าที่ร้อยตรีชาญคณิต อาวรณ์
                               3. มโนทัศน์และการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในราชอาณาจักรกัมพูชา:กรณีปราสาทบันเตียฉมาร์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
                               ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
14.30 – 15.00 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น.       4.วาทกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน”ภาพแทนของแนวคิดหลังอาณานิคม”
                               ศรัญญา ละม่อมสาย
                               5. กลยุทธ์การแข่งขันด้านการท่องเทียวชายแดนเชิงสร้างสรรค์ภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน 
                               นพพล อัคฮา
                               6.การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการจัดการท่องเทียวของจังหวัดเชียงใหม่
                               ณัฏฐชัย อินต๊ะเขียว

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556
ห้อง QS 4401
08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.       ปาฐกถาพิเศษ  โดย ..ศาสตราจารย์สุริชัย  หวันแก้ว
10.00 – 10.15 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.15 น.       การเสวนา เรื่อง “ความสำคัญ ทิศทาง แนวโน้ม และทุนการวิจัยเรื่องอาเซียน
                               ของไทย : มุมมองจากแหล่งทุนและจากนักวิจัยอาวุโส
                               1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล (ผอ.ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ ข้ามชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
                               2. Professor Robert U. Doyle, PhD TESL (International College for     The Greater Mekong Region,  Chiang Rai Rajabhat University)
                               3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม (คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร)
                               ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.        การนำเสนอผลงานในห้องย่อย (จำนวน 5 ห้องย่อย)

ห้องที่ 1 : QS 4202   ประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2
                               ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม : ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
13.00 – 14.30 น.       1.กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างต่อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขอโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
                               ชนากานต์ ประจันบาล
                               2.การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
                               สิริรัตน์ ชอบขาย
                               3.การจัดการกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ร้านสามชัยไก่ย่าง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
                               เดชาธร โยมแก้ว
14.30 – 15.00 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น.       4.แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา บ้านตำแย ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
                               เจษฎาพร กันยามา
                               5. การพัฒนาเส้นทางการเดินป่าศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยหลวง อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
                               สัพพัญญู สัพโส
                               6. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
                               ศุภชัย วงค์ขันท์

ห้องที่ 2 : QS 4203   ประเด็น : ความหลากหลายและรากร่วมทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
                               ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม : ผศ. ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
13.00 – 14.30น.        1.ภาวะสมัยใหม่จากเบื้องล่าง: ชาติพันธุ์นิพนธ์ว่าด้วยประสบการณ์ของมลายูมุสลิม
                               ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
                               2.พื้นที่หากินของลิงแสมและการรับรู้กลุ่มลิงของผู้คนในจังหวัดลพบุรี
                               เวธัส โพธารามิก
                               3.ชาวละเวือะที่บ้านป่าแป๋ จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับกระบวนการพัฒนาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เพื่อศึกษาและฟื้นฟูพลังของชุมชน  
                               พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
14.30 – 15.00 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

ห้องที่ 3 : QS 4204   ประเด็น : ระบบสุขภาพและมนานุษยวิทยาการแพทย์ในอาซียน
                               ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม : ดร.กุณฑล ตรียะวรางพันธ์
13.00 – 14.30น.        1.การสื่อสารเรื่องเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบระหว่างพ่อแม่และลูกวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
                               ผาสุข แก้วเจริญตา
                               2.เงื่อนไขการก่อตัวของวิธิคิด “การร่วมเพศเพื่อการร่วมเพศ” ในสังคมไทย      
                               ณภัค เสรีรักษ์
                               3. Medical Tourism in Thailand: Opportunity of Threats in ASEAN Community 
                               Assoc.Prof.PatcharinSirasoonthorn,Ph.D
14.30 – 15.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น.        4.จังหวัดพิษณุโลกกับความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
                                ธิดา พลกลาง  ปรียา พลอยระย้า และ รุจิรา เผือกพงษ์
                                5.การวาดรูปคนในคนไข้พยายามฆ่าตัวตาย 
                                ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร
                                6.การศึกษาสมรรถนะการให้คำปรึกษาครอบครัวและการสร้าง โมเดลการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการให้คำปรึกษาครอบครัวสำหรับครูแนะแนว.
                                ดร.กุณฑล ตรียะวรางพันธ์

ห้องที่ 4 : QS 4205   ประเด็น : มุมมองข้ามชาติและข้ามพรมแดน
                               ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม : ผศ.ดร. อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
13.00 – 14.30น.        1. “ค่าย” ในฐานะที่เป็น cosmopolitan social field และ ทวิสภาวะ(liminality) ของผู้ลี้ภัยในค่ายผู้ลี้ภัยแม่หล่ะ จ.ตาก”
                               จิราพร เหล่าเจริญวงศ์
                               2. “พื้นที่มุสลิม” และเครือข่ายศาสนาข้ามพรมแดนของมุสลิมพม่าในชุมชนชายแดนแม่สอด
                               สมัคร์ กอเซ็ม
                               3.อาเซียนใต้ชะเงื้อมเงาของจีน: กรณีศึกษาการเคลื่อนย้ายของคนจีนรุ่นใหม่บริเวณชายแดนลาวตอนเหนือ
                               ดร.อรัญญา  ศิริผล
14.30 – 15.00 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 17.00 น.       4. สปป.ลาว บนเส้นทางสู่ “สมัยใหม่” :การกำกับควบคุมของรัฐตามกรอบ MOU ระหว่างประเทศด้านการจ้างแรงงาน
                               ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล และ สุธีร์ สาตราคม
                               5.บทสำรวจข้ามพรมแดน : ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในชายแดนใต้และอาเซียนร่วมสมัย
                               ฟารีดา ปันจอร์
                               6. ปัจจัยที่มีผลต่อการค้าชายแดนไทยและกัมพูชา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
                               ประวิช มุ่งสันติ

ห้องที่ 5 : QS 4206   ประเด็น : การท้าท้ายและความเป็นอื่นของความเป็นอาเซียนและประเด็นทีเกียวข้องอื่นๆ
                               ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่ม : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม
13.00 – 14.30น.        1. Living Dharma ความแตกต่างหรือความจริงเล่าความรู้ความรู้ทางญาณวิทยา วิถีชีวิตในความทรงจำรอบอารามสำคัญของพุทธศาสนาเถรวาท ลาว/ไทย/พม่า โดย อดีตสงฆ์ชาวอเมริกัน Jack Kornfield  
                               ณัฏฐนภัส คุ้มทรัพย์
                               2.ชาติพันธุ์ ชาตินิยม กับบทเริ่มต้นความสมานฉันท์ไทย-พม่า กรณีศึกษา “คล้ายว่าเริ่มจากฝน” ในแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งกิน จิบกาแฟ ของจเด็จ กำจรเดช
                               ธนิกาญจน์  จินาพันธ์
                               3.อัตลักษณ์สันโดษจากความเป็นอื่น ปัญหาความเป็นสารัตถะของอัตลักษณ์ : แนวความคิดอัตลักษณ์ทางภาษาหลังอาณานิคมของ ‘Jacque Derrida’
                               บัณฑิต ไกรวิจิตร
14.30 – 15.00 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 17.00 น.       4.ปัญหาเก่าสู่ความท้าทายใหม่ของอาเซียน กรณีศึกษาปัญหาเชื้อชาติ และศาสนาผลกระทบต่อประชาธิปไตยพม่า
                               บุรเทพ โชคธนานุกูล
                               5. “ซิ่นไหมผืนเก่าๆ”: ความเป็นแม่หญิงลาวกับคู่ตรงข้ามที่ไขว้กัน
                               ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
                               6.ชนบทระหว่างเขาควาย :สภาวะสมัยใหม่และสภาพตัวแทนของท้องถิ่นในเรื่องสั้นไทยและมาเลเซีย คริสต์ศควรรษที่ 1970-1980 
                               พิเชฐ แสงทอง
                               7.ลมฝนต้นกล้า : ความจริงของเรื่องเล่า
                               วิมลมาศ ปฤชากุล

**หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

***************************************